Sklep Wisła

Prawa pracownika

Każdy Pracownik ma Prawo do:

Pisemnego potwierdzenia warunków zatrudnienia. Mimo że pełna umowa o pracę nie musi mieć formy pisemnej, pracodawca winien jest dostarczyć pracownikowi na piśmie pewne warunki zatrudnienia w ciągu dwóch miesięcy od momentu jego rozpoczęcia. Zazwyczaj dotyczy to metody obliczania wynagrodzenia oraz ustaleń, co do wypłaty za czas urlopu chorobowego. (W wypadku zatrudnienia na czas określony także warunki zakończenia stosunku pracy).

Otrzymania pisemnego zestawienia swojego wynagrodzenia lub tzw. „kwitka z wypłatą”. Na wyszczególnieniu zarobków pracownika powinna znaleźć się wysokość pensji brutto oraz zestawienia wszystkich potrąceń od tej kwoty.

Wynagrodzenia minimalnego. Doświadczeni dorośli pracownicy w Irlandii są najczęściej uprawnieni do otrzymywania (od lipca 2007) stawki 8,65 € za godzinę. Od tej płacy minimalnej istnieją jednak pewne wyjątki, jak np. w przypadku zatrudnienia przez członków bliskiej rodziny, pracowników poniżej 18 roku życia oraz praktykantów i stażystów. Są też w Irlandii pewne branże, w których obowiązuje wyższa płaca minimalna, jak na przykład w sektorze budowlanym. Dalsze informacje na temat wspomnianych branż można uzyskać od Usług informacyjnych NERA.

Maksymalnie 48-godzinnego tygodnia pracy. 48-godzinny tydzień pracy opiera się na średniej liczbie godzin, obliczonej na podstawie cztero-, sześcio- lub też dwunastomiesięcznego okresu, w zależności od branży. Pracodawca musi prowadzić rejestrację godzin przepracowanych przez pracownika.

Bezpłatnych przerw w czasie godzin pracy. Pracownicy są uprawnieni do 15-minutowej przerwy po przepracowaniu czterech i pół godziny, oraz do 30 minut odpoczynku po pracy przez sześć godzin.

Corocznego urlopu. Pracujący na cały etat są uprawnieni do czterech tygodni roboczych płatnego urlopu na rok. Zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin są uprawnieni do proporcjonalnej ilości dni urlopowych, obliczanej na podstawie liczby przepracowanych godzin.

Minimalnego okresu wypowiedzenia przed zwolnieniem z pracy. W przypadku przerwania stosunku zatrudnienia, pracownicy mają prawo do zapewnienia im minimalnego okresu wypowiedzenia. Jego długość jest uzależniona od długości zatrudnienia.

Więcej informacji:
National Employment Rights Authority (NERA)
Lo-call: 1890 80 80 90
www.employmentrights.ie